832 629 Blog 3

חיידר משלך

'חיידר משלך' נולד מתוך תסכול. הידע התשתיתי של איך היהדות *עובדת* עדיין סגור בעולם הישיבות. גם אם טכנית יש גישה לספרים, הם לא באמת פתוחים בפני מי שגדל בחינוך הממלכתי. המדור עוסק באופן רציונלי וביקורתי בקלאסיקות ומנסה להבין את המנגנונים שעיצבו את היהדות שאנחנו מכירים. איך הגמרא והמשנה וספרות ההלכה מתמודדות עם בעיות בלתי פתירות? ואיך האנשים שמעצבים את החוק דואגים שהוא יהיה רלוונטי גם בלי מדינה או אפיפיור או סמכות חוקית? בר נתיב נחשפה לספרים האלה בפעם הראשונה בגיל 18 ומאז היא ב-roadtrip בעולם היהודי. בשנים האחרונות היא עוזרת לאנשים לסגור את החור הקטן בהשכלה במסגרת המיזם 'שטייגען - חילונים לומדים גמרא' שאותו היא הקימה.

כל הכתבות