לא יום ולא לילה: בחור ישיבה ליטאי שנקרע בין לימוד תורה ובין מדע

מכתב של בחור ישיבה ליטאי מ-1884 חף מכל התייחסות רגשית ואישית למשפחתו הקרובה, ועוסק כולו בשאלת ההיתר ללמוד שפות זרות ומדעים. הרקע למכתב איננו אידאולוגי ומחברו מתנצל על שאינו יכול להגות בתורה יומם ולילה.

שני נערים יהודיים בחורשה בסמוך לעיר איישישוק. צילום: מוזיאון השואה בוושינגטון

מאת יוחאי בן גדליה

המבקר במוזיאון השואה בוושינגטון נחשף למצבת זיכרון מיוחדת לקהילת איישישוק (Eišiškės) שבליטא. תצוגת הקבע ‘מגדל החיים' מורכבת מכ-1,600 תמונות מתוך האוסף של ילידת המקום, פרופ' יפה אליאך, המספרות בצורה ויזואלית את סיפורה של הקהילה. תיאור טקסטואלי של המקום מסוף שנות השבעים של המאה ה-19 מופיע בזיכרונותיו של אליעזר אליהו פרידמן, לימים עורך עיתון 'הצופה' הוורשאי:

 

איישישוק … עיר ישנה ובלה, רחובותיה מלאים רפש עד הברכיים, בתיה בתי עץ שפלים ויושביה יהודים רצוצים, שחוחים … אולם עיניהם העמוקות והשחורות הפיקו גם רגש גאווה. כי על כן בני איישישוק הִנמו — מרכז התורה בליטא, שנייה לוולוז'ין הקרובה. גם אמנם בתי המדרש היו מלאים אברכים ככלוב. אברכים מכל הסוגים, מקרוב ומרחוק. כולם ישבו והגו בתורה, ובני העיר הספיקו להם לחם ותבשיל ('ספר הזכרונות', תל אביב תרפ"ו, עמ' 124).

 

ארבעה נערים יהודים באיישישוק, תמונה משנות העשרים של המאה הקודמת
מוזיאון השואה בוושינגטון

 

איישישוק אכן הייתה אחד ממרכזי התורה שבליטא, אך בניגוד למרכזי תורה אחרים, באיישישוק לא הוקם מוסד לפי מתכונת הישיבה הליטאית החדשה, ומרכז התורה בה היה 'קיבוץ הפרושים' שהתרכזו בו אברכים נשואים ו'בחורים' — תלמידים רווקים. במכתב של אחד הבחורים לאמו ולאחיו מ-1884, השמור בארכיון, נעסוק הפעם.

 

שו"ת לאמא

 

בית הכנסת של קהילת איישישוק, ליטא. שנת הצילום לא ידועה
מוזיאון השואה בוושינגטון

 

הבחור, אברהם שיף, דורש בחטף בשלום נמעניו, ומיד עובר לעסוק בעניינים שברומו של עולם, בטקסט המנוסח לפי ז'אנר השאלות והתשובות הרבני:

 

אור ליום ג' מ"ז למטמונים [לספירת העומר, ג' בסיון[ שנת תרמ"ד לפ"ק [=לפרט קטן], אוישישאק. … החיים והשלום אתי, כה ייתן ה' לשמוע גם מכם אמן סלה. "שאלה ותשובה" על אשר כל גדולי וצדיקי דורנו יסכימו ללמד שפת עבר ושפת המדינה, אשר לכאורה דת התורה אינה מסכמת לזאת, כדכתיב “והגית כו' [יומם ולילה]" … וזאת ידוע כי לא זו מטרת האדם לאכול ולהשביע חומרו, כי אם ליתן צדה לנפשו המשכלת, להגות בתורת ה' יומם ולילה, אשר בעבורה שמים וארץ נבראו … ואם כי כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל ישראל בכדי שיעסקו בתורה, נכון הוא לכל איש ישראל אשר יראת ה' בלבבו לעזוב לכל תענוגי עולם הזה להיות תמים עם ה', ולא לשום עין על השני אשר הזמן יצליח לו ואשר אושרו וקניינו מלאה הארץ, כי לא במותו ייקח הכל … ובייחוד איש הרך בשנים אשר לא לקח עדנה רחיים על צווארו ומדאגת הפרנסה לא ידע וכוחו אתו, האיש ההוא נדרש לו להקדיש עתותיו ורגעיו לתורת ה' ולא לשום דבר שבעולם … ואם לא עשה כן מוטב לו שלא נברא.

 

 

בחלק התשובה מציג אברהם שיף את הצורך שבלימוד שפת המדינה, השכלה כללית ומדע כעוד אחד מאילוצי הגלות:

 

אמנם כל זה היה כשישראל שרויים על אדמתם איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו ומלאכתם נעשו על ידי אחרים, כל מלכי מזרח ומערב מקדימין לפתחיהן, כורעים ומשתחווים להם, עומדים לפניהם כעבדא קמי מרא [כעבד לפני אדונו], וה' משמים השקיף עליהם להריק להם ברכה עד בלי די … יושבים בטח על אדמתם שלווים ושקטים, וקול שודדים לא נשמע בארצם. … אך בעת הזאת, כשאנן בגלותא חשיכא [כשאנו בגלות החשוכה], לחמנו לא ניתן לנו ומימינו לא נאמנים, לעבדים ושפחות נמכרנו ללחם, ואין דורש בעדנו לטוב … כל איש נודד ללחם, אמעריקע ואנגליה לא נכר מאתנו, אך גם שם כאילו ברח מן הארי ובא באוות נפשו אל מאורת הצפעוני, שם יום לא ינוח ולילה לא ישכב; מלאכה תהיה עליו כהעול על השור, ומה' א-להיו ישכח.

 

לפיכך, בעת הזאת אין לו לאדם ברירה אלא לפנות מעט זמן לענייני העולם הזה:

 

וביותר איש הרך בשנים אשר שכלו צלולה כמים, ואם יקבע רגעים אחדים בכל יום ישיג גם החכמה והמדע להיות איש מעורב בין הבריות, וכל רואיו יפיקו רצון ממנו, לכן לחוב קדוש על כל בחורי עמנו ללמוד שפת עבר גם שפת רוסיה, ואם כן יעשה גם תורתו יתקיים בידו, ואם לא כן גם תורתו ישכח ממנו.

 

יומם ולילה

 

הנחת המוצא של שיף, שלפיה “כל גדולי וצדיקי דורנו יסכימו ללמד שפת עבר ושפת המדינה", אינה מובנת מאליה. פרידמן למשל מתאר יחס עוין כלפי ההשכלה באיישישוק:

 

ואחדים מבעלי הבתים — אנשים אדוקים, חרדים קיצונים — מנצחים על כל התכונה. בהם חנפים וצבועים, רודפים באף ובחמה כל אברך אשר נמצא בידו ספר חשוד. מתנפלים על מעונות האברכים ומחפשים בארגזיהם, וכל ספר אשר אינו נושא עליו חותם התורה וההוראה יחרימו. יש שאחרי חיפוש כללי עורכים ‘אוטו-דה-פה' בחצר בית המדרש ('ספר הזכרונות', עמ' 124).

 

מתיאורים אחרים שנכתבו בסוף המאה ה-19 — הזמן שבו נכתב מכתבו של שיף — נראה שבתקופה ההיא המלחמה בהשכלה בקיבוץ הפרושים באיישישוק שככה מעט. שיף גם אינו 'משכיל' אידאולוגי. פנייתו ללימוד שפות ומדע אינה נובעת משאיפתו להשכלה לשמה אלא מרצון להרחיב את אפשרויות הפרנסה — צורך חיוני בקרב בוגרי הישיבות שהתמודדו על משרות רבנות מצטמצמות והולכות.

עם סיום דבריו, מעדכן שיף את משפחתו בקצרה על סדר היום שלו:

 

וזאת הודיעכם, כי הנני עוסק בלימודי כעת בשקידה רבה, וכשעה ומחצה ביום אקדיש גם להשכלה והמדע. ממני, העמוס בעבודה, המקווה לה' להשיג מטרתו, ולמצוא חן בעיני א-לוהים ואדם, ממני, אברהם שיף.

 

המכתב מעיד עד כמה היה שיף שקוע בעולמה של תורה. הוא אמנם הקדיש שעה וחצי ביום להשכלה ולמדע, וגם השאלה שניסח בנויה על יסודות שמקורם בספרות המחשבה היהודית מימי הביניים, שלא היוותה חלק מסדר היום המקובל בישיבה הליטאית, אך הוא מבחין בדבריו בין 'השכלה' לבין 'לימוד' — ביטוי השמור אצלו ללימוד התורה. עיגונו בדל"ת אמות של הלכה בא לידי ביטוי לא רק בהבחנות הלשוניות. כבחורי ישיבה רבים בני גילו מתקשה שיף לתקשר באופן אישי עם שארי בשרו הנמצאים מחוץ לכותלי בית המדרש, ומכתבו נטול גילויים אישיים. את הזמן הקצוב המוקדש אצלו לענייני חול הוא מנצל כדי לכתוב לאמו ולאחיו מכתב לא אישי, המהווה בעצם תרגיל בכתיבה בעברית. כך לפחות מלמדת התנצלותו לקראת סוף המכתב:

 

אמרתי, אם אחפוץ לעלות כל רעיוניי בזאת — קצר הגיליון מהכיל והמצע מהשתרע; וגם העת לא ייתנני להאריך במכתבי, כי לא ארצה לבטל את החוק הקבוע לי בלימוד, לכן אקצר.

 

הכתבה התפרסמה במקור בגיליון מס' 20 במגזין הישראלי להיסטוריה "סגולה".

 

הקרב על העוגב בבית הכנסת

מעבר ליראת השמים ולמסירות הנפש של חברי הקהילה הנפרדת במגנצא, משקף ספר הזכרת הנשמות של הקהילה את הווי המלחמה ברפורמה.

בניית בית הכנסת החדש במיינץ, 1912. תמונה לקוחה מתוך הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי

כתבה: הדסה אסולין, הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי.

 

ספר הזכרת הנשמות של הקהילה הנפרדת במגנצא מטעים אותנו טעמה של מסירות דתית. הדף המצולם כאן הוא מתוך ה'ממורבוך' – פנקס הזכרת הנשמות של הקהילה האורתודוקסית ('רעליגיאנס געזעללשאפט') בעיר מיינץ (מגנצא) שעל נהר הריין בגרמניה.

 

"הוא היה אחד מן האנשים אשר עומדים בפרץ בעד אמונתנו הקדושה … היה מונע את רגליו מלילך אפילו פעם אחד לבית תפילת החדשים", מתוך פנקס הזכרת הנשמות של הקהילה האורתודוקסית בעיר מיינץ (מגנצא)

 

הקהילה היהודית במיינץ, מן העתיקות בקהילות גרמניה, קיימת לפחות מסוף המאה העשירית לספירה, עת לימד בה רבנו גרשום מאור הגולה. היא המ"ם (מגנצא) בראשי התיבות של קהילות שו"ם (לצד שפיירא – שפייר, וורמייזא – וורמס), מהקהילות החשובות באשכנז בימי הביניים שעברה תהפוכות רבות במשך הדורות. ב-1853 חל פילוג בקהילה בעקבות הכנסת עוגב לבית הכנסת ועריכת שינויים בנוסח התפילה על ידי הרב. היהודים השמרנים הקימו מניין משלהם והזמינו ב-1854 את הרב מרקוס (מאיר) להמן, עורך העיתון Der Israelit ומי שלימים התפרסם בעולם הדתי כמחברם של רומנים היסטוריים 'כשרים' רבים, לכהן כרבם. הקהילה האורתודוקסית חנכה את בית הכנסת שלה ב-1856, ושנה לאחר מכן זכתה להכרה של הרשויות כאגודה אוטונומית. ב-1859 הקים הרב להמן בית ספר שבו למדו ילדי הקהילה לימודים כלליים ולימודי יהדות ברוח האורתודוקסיה.

 

מהדורת ה-21 באפריל של העיתון 'Der Israelit', הכתבה הראשונה עוסקת ביהדות ומוזיקה ביצירתו של ריכרד וגנר

 

הפנקס שלפנינו מכיל שמות של עשרות קהילות יהודיות במרכז אירופה ובמערבה שבהן מסרו יהודים את נפשם על קידוש השם. הפנקס מציין בפתיחה, כמקובל, את שמותיהם של גדולי הרבנים: רבנו גרשום מאור הגולה, רש"י, רבנו שמעון הגדול, רבנו יעקב תם, רבנו פרץ, רבנו שמואל בר מאיר ועוד. בהמשך מופיעים שמותיהם של רבנים שכיהנו במיינץ ונשותיהם, החל ברבנית בילה אשת הרב דוד טעבעלה שייער וכלה ברב אהרן ברוך בן הרב הערץ שייער, שנפטר בתרי"א (1851). רשימת הנפטרים מתחילה בשנת תר"ט (1849) ומסתיימת בשנת תרח"ץ (1938), בציון "האשה החשובה והיקרה מרת געלה הנקראת יאהאננא בת גדליה אשת ר' נפתלי יוסף עהרמאן ז"ל", שדקדקה במצוות כל חייה ועלתה בסוף ימיה לירושלים, שם נפטרה ונקברה בהר הזיתים.

הדפים המופיעים כאן מנציחים שלושה מחברי הקהילה ומשבחים את הקפדתם במצוות ובמעשים טובים. העמוד השמאלי משקף לא רק את יראת השמים של הנפטר אלא גם את ההווי הדתי והחברתי של היהדות האורתודוקסית במאה ה-19 ואת מלחמתה ברפורמים. לנפטר היה שם גרמני בנוסף לשמו היהודי, אך הוא היה מבוני בית הכנסת החדש, החזיק לומדי תורה ואף למד כל יום מתוך ספר 'מנורת המאור':

אברהם המכונה פעליקס טעבלעע בן כמר יעקב טעבלעע שהלך כל ימיו באמת ובתמים והיה ירא ה' מאוד … הוא היה אחד מן האנשים אשר עומדים בפרץ בעד אמונתנו הקדושה והיה אחד מן העומדים בראש להתעורר לבנות הבית הכנסת בית תפילת ישראל … והיה מתחזק עצמו לעשות כל מה שאפשר לחיזוק עדתנו עדת ישורון הנקרא רעליגיאנס געזעללשאפט … ואף שהיה קשה עליו הדרך מחמת חוליו, אבל היה מונע את רגליו מלילך אפילו פעם אחד לבית תפילת החדשים אשר בתוכו ארגעל [עוגב] ומעזים לשנות סדר התפילה אשר בידינו.

 

"יזכור אלוהים את נשמת האיש הצדיק הישר החשוב"

 

הכתבה התפרסמה במקור בגיליון מס' 5 במגזין הישראלי להיסטוריה "סגולה". 

היהודי שנלחם בצנזור האינקוויזיציה

כתב יד יהודי-איטלקי נדיר: פנייה זועמת של יהודי פרארה לרשויות האינקוויזיציה בבקשה להפסיק ולצנזר את ספריהם המודפסים.

St. Dominic and the Albigenses, Pedro Berruguete

גלו עוד על התלמוד: כתבי יד נדירים, סיפורים מיוחדים על התלמוד, כרזות ועוד

שאלת היחס הראוי לספרות היהודית הענפה היא שאלה שהטרידה נוצרים רבים לאורך ימי הביניים והעת החדשה. האם יש לראות בספרות הקודש כולה (ובראשה התלמוד) שורה של טקסטים חתרניים המנציחים את השקרים שעליהם בנויה הדת היהודית, או דווקא – יצירות המוכיחות (מבעד לתלי תילים של סילופים רבניים) את אמתותה הבלתי ניתנת להכחשה של הבשורה הנוצרית? ומה בדבר ההערות השליליות המופנות נגד הנצרות בתלמוד? עם או בלי קשר לאהדה או לשנאה ליהודים עצמם, סיפקו הוגים נוצריים והממסד האפיפיורי תשובות משתנות.

התפתחותה של תעשיית הדפוס באות העברית, אשר פיגרה עשורים ספורים אחרי תעשיית הדפוס הנוצרית, הפכה שאלה סבוכה זו לדוחקת יותר: מאותו הרגע, ניתן היה להפיץ כל טקסט יהודי באלפי עותקים. במשך כמעט שמונים שנה לקיומו של הדפוס העברי ננקטו צעדים לצנזר או לפקח על תעשייה צומחת זו, אך משרת הצנזור המאיימת טרם הופיעה. היה זה רק באמצע המאה השש-עשרה, במסגרת ההתארגנות מחדש של הכנסייה הקתולית כמענה לפרוץ הרפורמציה הפרוטסטנטית, בתהליך ארוך שנים הידוע בתור "הקונטרה רפורמציה", שהממסד הקתולי הפנה סוף סוף את עינו הבוחנת אל הספרות העברית, במטרה לתקן את "עוולות העבר", או שמא – רק למחוק אותן כליל?

הפיקוח הממוסד על הספר העברי התנהל במספר ערוצים במקביל: העלאתם של ספרי קודש על המוקד בשריפות ענק הוא אולי הידוע ביותר, אך היו דרכים אחרות – סנסציוניות פחות. אינדקס מיוחד של ספרים אסורים לפרסום, אליו נוספו או הוסרו מעת לעת יצירות חתרניות, סיפק את הטון הכללי שהכתיב הממסד הקתולי. לצד רשימות ספרים אלו – שמרביתם כלל לא היו יהודים – התפתחה תעשיית צנזורה ענפה. הייתה זו תעשייה בתוך תעשיית הדפוס שדנה באופן פרטני ומדוקדק בתוכן היצירות המותרות לפרסום, ליוותה את הדפסתן, לעתים מחקה או צנזרה קטעים אסורים, ולעתים תבעה הכנסת שינויים בטקסט.

בתקופות בהן נקט הממסד הקתולי בגישה ליברלית יותר ליהודיו ולתרבותם, נפתחו ערוצי הידברות בין נציגי הקהילות היהודיות והאינקוויזיציה האמונה (במרבית העולם הקתולי) על צנזור הספרים. כתב יד איטלקי שנרכש לאחרונה על ידי הספרייה ומתוארך לסוף המאה ה-16-תחילת המאה ה-17 מספק דוגמה לערוץ שכזה.

 

העמוד הפותח את כתב ההגנה על הספרים היהודיים. לפריט בקטלוג לחצו

 

מדובר בחיבור הגנה על הספרים היהודיים שצונזרו והוחרמו על ידי צנזורים מטעם האינקוויזיציה באיטליה, שכותרתו "תגובה כללית לחילול הקודש בספרים העבריים". התגובה נחרצת ומפורטת: זו למעשה הפרכה שיטתית ומדוקדקת של מכלול הטענות על ההתקפות הנבזיות נגד הנצרות השזורות, לכאורה, לאורכם ולרוחבם של הספרים העבריים המודפסים בפרארה.

מחבר כתב ההגנה לא ידוע, אך ברור שהוא חובר על ידי נציג של גורמים בקהילה היהודית בפרארה. לאורך כתב היד הזה מפגין המחבר שליטה באיטלקית (השפה בה נכתב מרבית כתב היד) לצד שליטה בעברית – בה סיפק ציטוטים ומבואות מהספרים היהודים עליהם הגן בשוליו השמאליים של הטקסט.

בתחילת כתב היד מסביר המחבר את משמעותן של מילים עבריות שכיחות המתפרשות על ידי צנזורים כחילול הנצרות ומנהגיה. במילה "נוצרים", למשל, מסביר המחבר כי הכוונה הינה לאדום – העם המקראי. במילה "גויים", ממשיך המחבר, הכוונה אינה לעמי הנצרות אלא לעמים הנכריים, עובדי האלילים, שהקיפו את היהודים בארץ ישראל. בהמשך, נועץ המחבר את המסמר האחרון בארון הקבורה שהכין לטיעוני הצנזורים ומסביר שעל היהודים מוטלת חובה הלכתית לדרוש בשלומה של מלכות ובשלום העמים שבקרבם הם יושבים.

 

האקס ליבריס (החותמת) של הבעלים הקודמים, אריאל טואף

 

ומה הלאה?

 

אחרי שהצבנו את כל הפרטים (המעטים) הידועים לנו, נניח בעדינות את הכפפה החדשה-ישנה הזאת על מדף הנדירים שבספרייה. עתה היא מחכה לחוקרת או לחוקר שירימו אותה, יבחנו אותה מול האור ויספקו לנו פרטים מוצקים יותר על כתב היד המסקרן הזה, ועל משולש היחסים הסבוך שהוא חושף – הצנזור, הקהילה היהודית ורשויות האינקוויזיציה.

 

תפוח אדמה לוהט, כפפה ישנה-חדשה, תבחרו בעצמכם את הדימוי הראוי. כך או כך, נשמח לגלות יותר על כתב היד המרתק הזה

 

אוצר שלם של כתבי יד דיגיטליים מחכה לכם באתר כתיב

 

כתבות נוספות:

חלית? נפצעת? עשה לך תפילה

כך למדו ילדים יהודים לכתוב לפני אלף שנה

תגלית: הקינה הבלתי ידועה של ר' יהודה הלוי

הבדחן, השדכן והתזת מי הקולון: מנהגי החתונה של יהודי התפוצות

 
בן גוריון חושף: אבא שלח לי כסף כדי שאעזוב את ישראל

חלופת מכתבים מרתקת בין חוקר מארה"ב לדוד בן גוריון חושפת כמה פרטים מעניינים אודות עברו של ראש הממשלה לשעבר.

גלויה של דוד בן גוריון בחדר עבודתו, אוסף אברהם שבדרון

היה זה בקיץ 1968.

ארצות הברית סערה. מפגינים ואהבה חופשית הציפו את רחובותיה, מוזיקה חדשה מילאה את האוויר.

בעיני רבים, סן פרנסיסקו הייתה המוקד. בסן פרנסיסקו סטייט קולג', המוסד שבו עבד ד"ר אירווינג הלפרין בתור מרצה לספרות, כבר התרחשו מאורעות אלימים, הפגנות המוניות, כליאה של סטודנטים וסגל הוראה כאחד. תוך חודשים ספורים תחל שביתת הסטודנטים הארוכה ביותר בתולדות האקדמיה האמריקאית בקמפוס הגועש.

על אף כל המתרחש סביבו, במכתב באנגלית ששלח ד"ר הלפרין לראש ממשלת ישראל הראשון, הוא לא הזכיר במילה את הדברים.

 

מכתב מבן-גוריון לאירווינג הלפרין, התכתבות, 14.8.1968, ארכיון בן-גוריון.

 

הלפרין, יהודי בשנות ה-40 לחייו, ביקש בקשה פשוטה: לדעת יותר על העבר, על העלייה השנייה לפני כשישה עשורים, על התקופה שבה התיישב בן-גוריון בפלשתינה העות'מנית.

_

"בארבעה החודשים האחרונים הייתי עסוק נורא ואני מבקש להתנצל שלא עניתי למכתבך מה-14 באוגוסט עד עתה."

ב-18 בספטמבר בקיבוץ שדה בוקר המבודד והצנוע בנגב חיבר דוד בן-גוריון בכתב ידו את התשובה, גם היא באנגלית. "הזקן" בן ה-82 הרגיש נבוך על כך שלקח לו זמן כה רבה להשיב לאיש מקליפורניה שמעולם לא הכיר.

הלפרין ביקש מבן-גוריון המלצות על "חומר תיעודי" ו-"עבודות ספרותיות" שיסייעו לו לכתוב ספר על "חיי היום-יום של המתיישבים בארץ בתקופת העלייה השנייה". הוא רצה "הבנה ממשית אודות איפה הם עבדו, איך הם חיו, מה הם אכלו, איך הם ראו את האתגרים בארץ, איך הם סבלו, וכו'."  אחרי שסיים לחבר את המכתב במכונת הכתיבה, הלפרין הוסיף בשולי הדף את המילה "באנגלית" וחיבר אותה למילה "ספרות" שבגוף המכתב. שלא יהיה ספק: מקורות בעברית יהיו חסרי תועלת עבורו.

בראשית תשובתו, ממליץ לו בן-גוריון לקרוא את "ספר העליה השניה", קובץ חיבורים בעברית על התקופה המבוקשת. ואז, בגוף ראשון, הוא מספר לנמענו סיפור אינטימי (באנגלית) על חוויותיו הראשונות בארץ ישראל:

"אתאר את חיי כאשר עבדתי שנה בפתח-תקווה לפני 62 שנים, ובסג'רה לפני 60 שנים. בפ"ת: לא היה קל לקבל עבודה כל יום מפני שהמתיישבים שלנו העדיפו עבודה ערבית. עבדתי 8 שעות ביום כשקיבלתי עבודה. קיבלתי 8 פיאסטרים ליום, עבדתי 8 שעות ביום. לא יכולתי לעבוד כל יום, משום שלא יכולתי לקבל עבודה או משום שסבלתי ממלריה. בממוצע עבדתי 10 יום בחודש."

חוות סג'רה, שנת 1912

 

אביו של בן-גוריון, בעצמו ציוני נלהב ופעיל שפעם אפילו שלח מכתב לבנימין זאב הרצל כדי לבקש את עצתו לגבי חינוכו של דוד הצעיר, התקשה לקרוא על מצבו השפל של בנו. האב ניסה ללא הצלחה להזמין את בנו לחזור לפלונסק ושלח כסף כדי להקל עליו:

"כאשר גילה אבי שסבלתי ממלריה ורעב, הוא ביקש במכתב שאחזור הביתה. השבתי לו שביתי הוא בישראל. אז הוא שלח לי כסף. החזרתי את הכסף."

אחרי ששרד את מחלת המלריה, הרעב והשכר העלוב של שמונה פיאסטרים ליום, עבר בן-גוריון למושבה סג'רה שבגליל שבה "הייתה לי עבודה קבועה ולמרות שהמשכורת החודשית שלי מנתה 30 פרנקים בלבד, הייתי די מאושר."

ברומזו שלסיפור אישי בכתב ידו של מייסד מדינת ישראל יש אך חשיבות זעירה, חתם בן-גוריון את מכתבו במילים: "אך תנסה להשיג את הספר 'ספר העליה השניה'" – המלצה פשוטה (ואולי נזיפה לא כה מעודנת על כך שהלפרין לא ידע עברית) ממדינאי ישיש במדבר הישראלי ל-"מעריץ 'בלתי נראה'" בצד השני של העולם.

 

המעטפה שבה בן-גוריון שלח את תשובתו לד"ר אירווינג הלפרין, סן פרנסיסקו סטייט קולג'. מתוך אוסף אברהם שבדרון, הספרייה הלאומית (Schwad 01 02 216).

 

המכתב שדוד בן-גוריון שלח לד"ר אירווינג הלפרין. שדה-בוקר, 9 בספטמבר 1968. מתוך אוסף אברהם שבדרון, הספרייה הלאומית (Schwad 01 02 216).

 

תודה ללאנה פלדמן מארכיוני בן-גוריון באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, להדר בן-יהודה (אין קשר משפחתי למחייה השפה), דניאל ליפסון וחן מלול מהספרייה הלאומית על עזרתם ותובנותיהם.

 

 

כתבות נוספות:

כשג'ו עמר הלך ללשכת עבודה

האחיין של דוד בן-גוריון מגלה את המכתש הגדול

פרשת ה'אלטלנה', כשהמדינה הצעירה עמדה על סיפה של מלחמת אזרחים