1

"חוג הארץ" של רבי שלמא מחלם

בהקדמה ל"חוג הארץ" כותב המחבר: "ואם חס ושלום לא נזכה לראותה (את ארץ ישראל) בבניינה, אף גם שאת אשאל מאת ה' אתחנן לראותה בחורבנה. הוא ינהגנו עלמות להלך בה ד' אמות בטרם אמות."