ה"דפוס" שלפני המצאת הדפוס

ספרים יוצאים לאור מבית הדפוס במאות עותקים זהים, ואילו כתבי יד שונים הם תמיד זה מזה, במעט או בהרבה, ואין בנמצא שני כתבי יד זהים. בלוג זה מתאר ניסיון ייחודי של סופר בשלהי ימי הביניים ליצור עותקים זהים של חיבור שבכתב יד ולקבוע להם עימוד אחיד

'מרדכי הגדול'. כ"י ניו יורק, באדיבות ספריית בית המדרש ללימודי יהדות Rab. 673

אתגר גדול עמד לפני חכמים בימי הביניים, קודם להמצאת הדפוס: כיצד לתת מראה מקום מדויק לחיבורים שאותם ציטטו. כיום רגילים אנו לציין את שם החיבור, את מקום ושנת ההדפסה ואת העמוד. אך הפניות שכאלו אפשריות רק מאז המצאת הדפוס, מעת שקיימים בעולם מאות עותקים בעימוד זהה. ריבוי העותקים הזהים מאפשר לאדם המתגורר בירושלים להפנות את חברו שבניו יורק לעמוד פלוני בספר אלמוני, בידיעה שלא יקשה על חברו לעשות שימוש מושכל בהפנייה. אך כיצד עשו זאת בעולם של טרום הדפוס, כאשר כל כתב יד הועתק בעימוד שונה? היאך יכול היה המחבר 'להתכתב' עם קוראיו ולהפנות אותם לעמוד המתאים?

בדבריי אבקש להציג דוגמה יוצאת דופן, של מעתיק אחד בשלהי ימי הביניים, שייצר כמה עותקים של כתב יד, זהים לחלוטין בעימוד שלהם. מטרתו של מעתיק זה הייתה בוודאי לאפשר למלומדים הגרים בריחוק מקום זה מזה להפנות זה את זה ללא קושי לעמוד מסוים בכתב היד; וכפי שאברר להלן, הוא אכן השיג את מטרתו.
*
ר' מרדכי בן הלל מנירנברג כתב בשלהי המאה השלוש עשרה חיבור גדול על סדר התלמוד, והוא נקרא על שמו: 'ספר המרדכי'. ורסיה מיוחדת של ספר זה, ששונה מאוד מהחיבור המקורי, מצויה בידינו בשני כתבי יד: כ"י אוקספורד, בודלי Opp. 42 (נויבאואר 678) וכ"י ניו יורק, בית המדרש לרבנים Rab. 673, והיא נקראת 'מרדכי הגדול'. שני כתבי היד של החיבור נכתבו על ידי סופר אחד, מנחם שמו. כדרכם של סופרים רבים בימי הביניים, הוסיף מנחם עיטור מיוחד על המילה 'מנחם' כאשר זו הזדמנה בטקסט, ובכך הנציח את עצמו לדורות. את זמנו של כ"י אוקספורד קבע פרופ' מלאכי בית-אריה לשנות השמונים של המאה החמש עשרה לערך, וכ"י ניו יורק נעתק בוודאי באותן שנים לערך.

העיטור על המילה "מנחם" בכתב יד ניו יורק. באדיבות ספריית בית המדרש ללימודי יהדות

 

העיטור על המילה "מנחם" בכתב יד אוקספורד

בשני כתבי היד יש מספור כפול של עמודים: מספור מודרני בספרות ערביות, ומספור קדום, באותיות. המספור באותיות זהה לחלוטין בשני כתבי היד, ומה שנמצא בכ"י אוקספורד בעמ' רפט, למשל, יימצא גם בכ"י ניו יורק בעמ' רפט; וכן הלאה. במיספור העמודים בשני כתבי היד נפלו שיבושים לא מעטים; אך למרות זאת, הקפיד הסופר על מיספור זהה (ומשובש) של העמודים בשני כתבי היד.

נמצינו למדים כי לפנינו סופר אחד, מנחם שמו, שהעתיק בשלהי המאה החמש עשרה שני טפסים של חיבור, וחשוב היה לו מאוד שהעימוד של שני העותקים הללו יהיה זהה לגמרי. הסופר ידע בוודאי ששני העותקים ימצאו את דרכם לערים שונות. ולמרות זאת, או אולי דווקא בגלל זאת, הוא מצא חשיבות שהעימוד של שני הטפסים יהיה זהה לחלוטין. תופעה זו ידועה היטב מדפי התלמוד הבבלי, שהמדפיסים מקפידים מאז ראשית המאה השש עשרה להדפיסם במתכונת אחידה. אך כאן מדובר בחיבור שבכתב יד שהועתק בעימוד אחיד, וזו תופעה יוצאת דופן עד מאוד.

כתב יד ניו יורק
אותו עמוד בכתב יד אוקספורד

חכמים רבים בשלהי ימי הביניים ציטטו פסקאות קצרות וארוכות מתוך 'מרדכי הגדול'. שניים מהם ציטטו מחיבור זה על פי סימניו, על אף שב'מרדכי הגדול' כלל אין חלוקה לסימנים. האחד הוא ר' ישראל ברונא, שחי בשנים 1480-1400 לערך, ופעל בברין שבמורביה וברגנסבורג שבגרמניה, ובאחרית ימיו היה בפראג. ר' ישראל ברונא הפנה באחת מתשובותיו למרדכי הגדול 'סי' שלט בכתובות בפרק המדיר', והדברים מצויים בכ"י אוקספורד ובכ"י ניו יורק בעמ' שלט. כלומר, ר' ישראל ברונא ציטט את מרדכי הגדול לפי מספר העמוד, אך ציין את העמוד כ'סימן'. כך עשה גם ר' אייזיק שטיין, שחי בנירנברג, ברגנסבורג ובסביבתן, ונפטר בשנת 1495. ר' אייזיק שטיין הביא פעמים רבות את 'מרדכי הגדול', ועשר פעמים הוא ציין את הסימן בחיבור. ציונים אלו תואמים תמיד את מספר העמוד במרדכי הגדול שבכ"י אוקספורד ובכ"י ניו יורק. כך, למשל, הוא מפנה למרדכי הגדול 'בסי' קכ"ה', והדברים מצויים בכ"י אוקספורד ובכ"י ניו יורק בעמ' קכה. כלומר, שני החכמים שהזכרתי ציינו ל'מרדכי הגדול' על פי עמודיו בכ"י אוקספורד ובכ"י ניו יורק, ואף כינו את העמוד 'סימן'.

ציטוט של 'מרדכי הגדול' על פי מספרי העמודים של כתב היד המשיך גם אצל חכמים אשכנזים במאה השש עשרה, שהיגרו לצפון איטליה. ר' מאיר קצנלבוגן (מהר"ם מפדובה; נפטר בשנת 1565) החזיק בטופס של 'מרדכי הגדול', וידע לכתוב לחכם שפעל בעיר אחרת את מראה המקום המדויק בכתב היד בטופס שבעירו: 'בדף תקל"ה'. ואכן, דברים אלו מצויים בכ"י אוקספורד ובכ"י ניו יורק בעמ' תקלה.
*
המאמץ הגדול שנדרש מהסופר מנחם כדי לייצר עותקים זהים לחלוטין של 'מרדכי הגדול', ועוד יותר מזה – דרכם של חכמים לצטט מהחיבור על פי עמודיו – מלמדים על פן חדש בתולדות הפקת כתבי יד עבריים בשלהי ימי הביניים. מקובל לחשוב שעיצוב ספר בפורמט אחיד הוא חידוש של עידן הדפוס, ובספר העברי הוא ידוע בעיקר בתלמוד הבבלי, שנדפס מזה מאות שנים במתכונת אחידה כמעט לחלוטין. והנה עתה מתברר שכבר בשלהי המאה החמש עשרה, בשעה שספרים ראשונים רק החלו לצאת ממכבש הדפוס, אך עשרות שנים קודם שהתלמוד הבבלי התקבע בפורמט אחיד, כבר אז החלו סופרים עבריים לעצב חיבורים מסוימים בפורמט קבוע, תוך הקפדה יתירה על עימוד זהה של טפסים שונים של ספר אחד שבכתב יד. מלאכתם זו של המעתיקים ידועה הייתה גם לציבור המשתמשים בכתבי היד, ואלו הבינו שרצוי לציין לחיבור זה לפי מספר העמוד, משום שהוא זהה בכול הטפסים.
האם מדובר בתופעה חד פעמית, או שחיבורים אחרים הועתקו גם הם בכתבי יד בעימוד אחיד? לזאת עדיין אין בידי תשובה.

להרחבה: שמחה עמנואל, מגנזי אירופה, ב, ירושלים תשע"ט, עמ' 319-285.

עצים מאל"ף ועד תי"ו – מפיוטי ט"ו בשבט

הפייטנים הקדומים עיטרו ביצירותיהם כמעט כל שבת או מועד, והיו שכתבו פיוטים אפילו לימות החול, אבל דווקא לכבוד ט"ו בשבט בדרך כלל לא כתבו פיוטים.

נטיעות בט"ו בשבט, 1954. צלם: אדגר הירשביין. אוספי ביתמונה, הספרייה הלאומית

נכדיי אוהבים חידונים אלפבתיים. מילים מפרשת השבוע בכל אותיות האלפבית (חידון 'א"ת פ"ש'), מושגים הקשורים לחגים השונים בסדר אלפביתי וכדומה. לקראת ט"ו בשבט חשבתי לשמח אותם בחידון אלפביתי על עצים – והתחלתי להכין רשימה: אפרסק, ברוש, גויאבה, דובדבן וכו'. ואז נזכרתי שאינני ראשונה: רשימת אלפביתית של עצים כבר הכין לקראת ט"ו בשבט לפני כאלף שנים פייטן שיצירותיו נתגלו בגניזה הקהירית, והוא חותם את שמו 'יהודה הלוי ברבי הלל'.

יצירות של יהודה הלוי בר הלל התגלו לראשונה בידי חוקר הגניזה מנחם זולאי ז"ל, והוא פרסם כמה מהן במאמר שהופיע בשנת תשט"ז (ארץ-ישראל ד, עמ' 138–141; נדפס שנית בספרו: ארץ-ישראל ופיוטיה, ירושלים תשנ"ו, עמ' 198–213), וכותרתו: 'ר' יהודה הלוי שאינו ר' יהודה הלוי', כלומר: אדם ששמו 'יהודה הלוי', אבל אין הוא המשורר הספרדי המפורסם ר' יהודה הלוי (בן שמואל), אלא יהודה הלוי אחר, כנראה קדום יותר, שפעל בארץ-ישראל או בסביבתה. אבל ההפתעה הגדולה במאמר לא הייתה שמו של הפייטן אלא ייעודן של כמה מיצירותיו: הוא כתב פיוטים מפוארים דווקא לכבוד ט"ו בשבט.

ברוש הרצל במושבה מוצא, 1912. צלם: ליאו קאהן, הוצאה לאור: מקס יופה, 'יודישע צייטונג', וינה. ארכיון יד בן צבי

 

הפייטנים הקדומים עיטרו ביצירותיהם כמעט כל שבת או מועד, והיו שכתבו פיוטים אפילו לימות החול, אבל דווקא לכבוד ט"ו בשבט בדרך כלל לא כתבו פיוטים. נראה שיום זה, שעיקר משמעותו הלכתית-טכנית (תאריך קובע בחישוב שנות הפרי לעניין דיני ערלה, מעשרות ושמיטה), לא נחשב יום חג אצל בני ארץ ישראל בתקופה הביזנטית או המוסלמית הקדומה, ומשום כך לא הרגישו הפייטנים צורך לציין את ייחודו בפיוטיהם. על רקע זה בולט ייחודו של יהודה הלוי בר הלל: מלבד יצירותיו, נמצא בגניזה הקהירית רק עוד פיוט אחד לט"ו בשבט, החתום 'אברהם' (נדפס בידי א"מ הברמן, טורי ישורון ט [תשכ"ז], עמ' 13–14).

הפיוטים לט"ו בשבט של יהודה הלוי בר הלל (וגם זה של אברהם) הם מסוג קרובות הי"ח. 'קרובה' היא פיוט לתפילת העמידה, ו'קרובת י"ח' – פיוט לעמידה של יום חול, המביא שמונה עשרה חטיבות שיר, כנגד שמונה עשרה הברכות שבה (בני ארץ ישראל שימרו את המסגרת של שמונה עשרה ברכות בלבד בעמידה גם לאחר הוספת ברכת המינים, ולשם כך איחדו את ברכת 'בונה ירושלים' עם 'צמח דוד').

לידינו הגיעו שתי קרובות י"ח של ר' יהודה הלוי לט"ו בשבט. האחת בנויה בדרך מסובכת: המילים 'ראש שנה לאילן' משולבות בה בכל חטיבת שיר, אך לא כרצף: כל טור ראשון נפתח ב'ראש'; כל טור שני – ב'שנה'; והשלישי נפתח ב'לאילן'. בנוסף, בטור השני נזכר תמיד אחד מחודשי השנה, ובשלישי – מזלו של אותו חודש. עם סיום רשימת שנים עשר החודשים והמזלות נותרו לפייטן עוד שש חטיבות, והוא משלב בהן את שמות שבעת כוכבי הלכת (צדק ונוגה מופיעים יחד, כדי שהרשימה תסתיים במחרוזת השמונה עשרה), ובמקביל גם את שמות החגים. הטור הרביעי נפתח במילה 'בצדק' ואחריה נזכר שמו של אחד מהאבות או מגדולי האומה (שלושת האבות, שנים עשר השבטים, משה, אהרן ופינחס). הטור החמישי והאחרון הוא סיומת מקראית – קטע של פסוק, ובו לשון מעין הברכה המתפייטת. הנה דרך משל החטיבה הפותחת את הפיוט ומפייטת את ברכת מגן אברהם:

רֹאשׁ      אִמְרָתְךָ אֱמֶת בְּמַלְּלָךְ

שָׁנָה      תְּיַיקֵּר מֵרֹאשׁ חֳדָשִׁים בְּשׂוֹבַע כִּלְכּוּלָךְ

לָאִילָן    תַּתְרִיף בְּטָלֶה עָלֵיהוּ בְּחַתְּלָךְ

בְּצֶדֶק    אָב הִבְטַחְתּוֹ בְּמִילּוּלָךְ

אָנֹכִי מָגֵן לָךְ

ביאור: 1 ראש אמרתך אמת: על פי תהילים קיט, קס ('ראש דברך אמת'), והפייטן שינה את 'דברך' ל'אמרתך' לצורך האקרוסטיכון.   2 שנה תייקר: תברך ותכבד את השנה בשפע תבואה. מראש חדשים: רמז לחודש ניסן, הנחשב כתחילת השנה. בשובע כלכולך: כשתכלכל את הבריות בשפע ותביא שבע לעולם.   3 לאילן תתריף: את האילן תרפא ותחזק ('תתריף' – פועל שנגזר מ'תרופה'). בטלה: שם המזל. עליהו בחתלך: כשתעטוף כל עלה ברפואתך.   4–5 בצדק … מגן לך: בזכות צדקתו של אברהם שהבטחת לו 'אנכי מגן לך' (בראשית טו, א). ולשון 'מגן' רומז לברכת 'מגן אברהם'.

וכך ממשיך הפייטן לאורך כל שמונה עשרה חטיבות הפיוט.

כ"י קיימברידג' T-S NS 233.6. קרע מהקרובה 'אדר נזלי ישע', בנוסח קצת שונה מהנוסח שהובא בפנים. באדיבות הנהלת ספריית האוניברסיטה בקיימברידג'.

 

 

הקרובה השנייה פשוטה יותר. המילים 'בראש שנה לאילן' באות בה ברצף בראש כל טור שלישי, ואין בה מילות קבע נוספות או קישוטים סבוכים אחרים. החטיבות בה קצרות יותר, בנות ארבעה טורים, וגם בה כל טור רביעי הוא פסוק הרומז לברכה. בקרובה זו מופיע 'חידון העצים': כל טור שני פותח בה בשם של עץ. וכך לשון המחרוזת הראשונה:

אֶדֶר נִזְלֵי יֶשַׁע תַּזִּיל לַהֲמוֹנַיי

אֱגוֹז יַפְרִיחַ לִמְעֻודָּנַיי

בְּרֹאשׁ שָׁנָה לָאִילָן / אַמֵּץ אֱמוּנַיי

כִּי שֶׁמֶשׁ וּמָגֵן יְיָ

ביאור: 1 אדר נזלי ישע: נוזלים אדירים, שפע של גשמים, שיושיע את הארץ; וייתכן שהפייטן מכוון גם לגשמים וגם למים כסמל לישועה. להמוניי: להמון ישראל.   2 למעודניי: לישראל שיזכו להתעדן בפירות האילנות.   3 אמוניי: כינוי נוסף לישראל, המאמינים בה'.   4 כי שמש ומגן יי: תהילים פד, יב, ולשון 'מגן' רומז לברכת 'מגן אברהם'.

עצי זית על הר הזיתים, בכניסה לעיר העתיקה בירושלים. מתוך הספר:'A descriptive geography and brief historical sketch of', הוצאה 1850 (הדפסה מחודשת), אוסף סידני מ. אדלשטיין להיסטוריה של המדע, הספרייה הלאומית

 

השורה השנייה מתחילה ב'אגוז' – עץ שתחילתו אל"ף. האם הצליח הפייטן למצוא שמות עצים גם ביתר האותיות? ובכן, מאל"ף ועד חי"ת לא הייתה לו בעיה, והוא מזכיר ברוש, גפן, דלב, הדס, ורד, זית וחרוב. אבל באות טי"ת הוא נתקע: עץ הטבק עדיין לא היה ידוע (למזלם), וגם הטיליה עדיין לא חדרה לעברית. יהודה הלוי בר הלל נאלץ אפוא לוותר על שם של עץ, והסתפק בבקשת 'טִיף בְּרָכָה', גשמי ברכה. וכיוון שהותרה הרצועה, גם באות יו"ד הוא הסתפק ב'יְבוּלִים', ובכ"ף הזכיר 'כֶּרֶם', שאומנם איננו עץ בודד אבל הוא בהחלט שייך לעולם העצים. בהמשך הוא חוזר לשמות העצים, ומזכיר את הלוז, את עצי הבשמים מור ונרד, ובאות סמ"ך – סמדר, שאומנם איננו עץ, אבל הוא פרי (ענבים) בראשית התפתחותו. באות עי"ן היו לפניו כמה אפשרויות: בתורה נזכר הערמון (בראשית ל, לז), שאיננו הפרי שאנחנו מכנים היום בשם זה (על פי התרגומים הארמיים הקדומים, זה שמו העברי של הדולב), וגם ענבים יכלו לבוא בחשבון. אבל השורה השנייה במחרוזת האות עי"ן פותחת במילים: 'עָרְבָה מִנְחָה' (על פי מלאכי ג, ד). נראה שב'עָרְבָה', שהוא לשון נעימות, ביקש הפייטן לרמוז גם לעץ העֲרָבָה. בדומה ל'כרם' שבאות כ"ף, באות פ"א מופיע 'פַּרְדֵּס'. אות זו היא האות השבע עשרה, וכזכור יש בפיוט רק שמונה עשרה מחרוזות, כנגד שמונה עשרה הברכות שבתפילת העמידה. משום כך במחרוזת האחרונה הוא ניסה להשלים את כל האותיות שנותרו לו, פתח אותה ב'צִמְחֵי אִילָנוֹת', ואחר כך הזכיר גם קיקיון, גם רימון וגם שקמים. לאחר השקמים, במקום עץ הפותח בתי"ו (כגון תמר, תאנה, תדהר או תאשור) מופיעה המילה 'ושירוק', ואם אין זה שיבוש אולי יצר הפייטן את הצורה 'שֵׂירוּק' במשמע של 'שורקה', ענף הגפן. על עץ באות תי"ו נראה שהוא ויתר.

פיוטנו יסייע אפוא לחיבור החידון לילדים רק באופן חלקי. מאז ימי הפייטן התעשרה העברית וחדרו לתוכה עוד מילים. מסתבר שהקוראים היום ימצאו שמות עצים גם באותיות שבהן לא הצליח יהודה הלוי בר הלל להכניס שמות קדומים של עצים לפיוטו. נסו…

תולעת השמיר שבנתה את בית המקדש

האם ייתכן שתולעת קטנה הייתה מעורבת בבניית מקדש שלמה?

1

האיור מתוך ספר בית המקדש שיצרו המלומדים הצרפתים שארל שיפיה וז'ורז' פרו

בספר מלכים מופיע תיאור מדויק של בניין בית המקדש; מידות הבית, קורות הארזים והברושים שציפו את הקירות, הקישוטים והפיתוחים המוזהבים ושני הכרובים שעמדו כנף אל כנף מעל ארון הברית. בתיאור תהליך הבנייה מופיע פסוק אחד, מפתיע אולי: "וְהַבַּיִת, בְּהִבָּנֹתוֹ–אֶבֶן-שְׁלֵמָה מַסָּע, נִבְנָה; וּמַקָּבוֹת וְהַגַּרְזֶן כָּל-כְּלִי בַרְזֶל, לֹא-נִשְׁמַע בַּבַּיִת בְּהִבָּנֹתוֹ" (מלכים א', ו', ז').

תיאור זה מעורר תמיהה – כיצד נאמר שלא נעשה שימוש בפטישים, גרזנים וכלי ברזל לסיתות אבני בית המקדש, בעוד שנכתב במקרא כי אבניו היו אבנים מסותתות, אבני גזית. חז"ל ניגשו להבהיר את הסוגיה. הסבר אחד שנתנו כמעט מתבקש מהכתוב: לדעתם האבנים סותתו במקום אחר והוסעו לאחר מכן להר הבית, אל אתר הבנייה. גם ספר מלכים מחזק את הסברה הזו: "וַיְצַו הַמֶּלֶךְ וַיַּסִּעוּ אֲבָנִים גְּדֹלוֹת אֲבָנִים יְקָרוֹת, לְיַסֵּד הַבָּיִת–אַבְנֵי גָזִית" (מלכים א', ה', ל"א).

אך עיקר ענייננו הוא בהסבר החלופי שהציעו חז"ל; הסברה שלפיה האבנים סותתו בעזרת דבר-מה הנקרא "שמיר". אותו שמיר אמנם מופיע במקרא, אך טיבו לא מוסבר די צרכו. בספר יחזקאל למשל (יחזקאל ג', ט'), נכתב כי הוא חזק מאבן צור. אפילו ירמיהו (ירמיה י"ז, א') פותח נבואה באמרו "חַטַּאת יְהוּדָה, כְּתוּבָה בְּעֵט בַּרְזֶל–בְּצִפֹּרֶן שָׁמִיר: חֲרוּשָׁה עַל-לוּחַ לִבָּם, וּלְקַרְנוֹת מִזְבְּחוֹתֵיכֶם". מהאזכורים הללו ברור שמדובר בחומר חזק מאוד.

בספרות התלמודית נמסר מידע נוסף על אותו שמיר מסתורי. כך למשל במסכת אבות מסופר כי השמיר הוא אחד מעשרה דברים שנבראו ב"ערב שבת בין השמשות", רגע לפני תום מעשה בראשית. לאותם ברואים שנוצרו במועד הזה יש אופי חידתי, וכך גם לשמיר שבכוחו לסתת אבנים. גם במסכת סוטה (דף מח, עמ"ב) מוסבר כי בעזרת השמיר סותתו גם אבני החושן שנבקעו מאליהן "כתאנה זו שנבקעת בימי החמה". שם נכתב בנוסף שבגלל שאין דבר העומד בפני כוחו של השמיר, הוא נשמר כרוך בצמר בתוך קופסת עופרת מלאה בסובין של שעורה.

1
דגם בית המקדש מתוך ספר צילומי דגמים של המקדש שנתרם לספרייה הלאומית בשנות השלושים.

סיפור האגדה המפורט ביותר שסובב סביב השמיר, מופיע בתלמוד (מסכת גיטין, דף סח, עמ"א). השמיר הדרוש לבניית בית המקדש הוא מניע העלילה באגדה הידועה "שלמה המלך ואשמדאי"; על פי האגדה, פנה שלמה המלך אל חכמיו ושאל אותם כיצד יוכל לסתת את אבני המקדש ללא גרזן ומקבת. אלו סיפרו לו על השמיר המופלא אך לא ידעו לומר היכן ניתן למצוא אותו. גם כשקיבץ המלך שדים ורוחות, לא ידעו לומר לו היכן טמון השמיר, אך טענו שאולי מלך השדים, אשמדאי, יודע את התשובה. שלמה המלך שלח את בניהו בן יהוידע, שר צבאו, שהצליח להתגבר על אשמדאי ולהביא אותו אל ארמון המלך. אשמדאי גילה לשלמה כי השמיר נמצא בידי שר הים ונשמר מכל משמר על ידי תרנגול הבר. שלמה שולח שוב את אחד מעבדיו שמצליח לגבור על תרנגול הבר ולגנוב את השמיר. האגדה עוד נמשכת ופרטיה מרובים, וניתן לקרוא גרסה שלה כאן ("כל אגדות ישראל", ישראל בנימין לבנר, הוצאת "תושיה").

1
קטע מן האגדה על שלמה המלך ואשמדאי. מתוך "כל אגדות ישראל", י.ב. לבנר.

רש"י פירש שאותו תרנגול בר הוא הדוכיפת, שהפך עם השנים למוטיב ידוע באגדות שלמה המלך. בפירוש שנוגע יותר לענייננו העלה רש"י את האפשרות שהשמיר אינו חומר דומם או אבן, כפי שאפשר לקרוא בחלק מגרסאות האגדה, אלא יצור חי – תולעת. לא ברור על מה התבסס רש"י בפרשנותו זו, אך הצירוף "תולעת השמיר" התקבע, והתגלגל גם עד כתביו של מנדלי מוכר ספרים, שמציין את השמיר כאחד היצורים המופלאים שבנימין השלישי יוצא לחפש במסעותיו.

1
איור לאגדה על שלמה המלך ואשמדאי. המאייר: י. אפטר. מתוך הספר "שלמה המלך – אגדה כתובה ביד ח.נ. ביאליק", 1923, פרנקפורט.

הפרשנים, אם כן, לא קובעים באופן חד משמעי האם השמיר הוא יצור חי או רק מין אבן בעלת כוחות פלאיים. לעומת זאת, על סמך התלמוד (מסכת סוטה, דף מח, עמ"ב) קבעו כולם כי משנחרב בית המקדש, בטל השמיר מהעולם ואינו קיים עוד. אולם לפני כשנה וחצי, גילה צוות חוקרים בפיליפינים מין תולעת שחוצבת תעלות באבן גיר. הגיר היא כמובן אבן רכה יחסית, אך אולי, בסופו של דבר, הרעיון שקיימת תולעת שחוצבת אבנים אינו מופרך כל כך.

מנורת בית המקדש בכתבי-יד קבליים

ספרות הקבלה חיפשה סמלים עתיקים להביע באמצעותם את חידושיה הנועזים: היא מצאה את מבוקשה במנורה.

אילן הספירות, המנורה, כלי המשכן וסולמו של יעקב אבינו, המאה ה-14, ספריית המדינה הרוסית (Ms. Guenzburg 82)

האם קני המנורה הם סמל לעשר הספירות בקבלה? כך לפחות חשבו (כמה מ)המקובלים.

כמו כל המחדשים היהודים לפניהם, אימצו המקובלים את הסמלים העתיקים ביותר של היהדות כדי להעביר את חידושיהם הנועזים, במקרה הזה – את המנורה. לשמחתנו, יש לכך עשרות עדויות מאוירות בכתבי-יד ובדפוס.

פנקס ברכות ותפילות, פיורדא, תצ"ח (1738). הספרייה הלאומית של ישראל ( Ms. Yah. Heb. 143)

 

מה היה מקומה של המנורה עבור המקובלים? במאמרו "בינה, הספירה השמינית: המנורה בקבלה" מציע משה אידל שתי פרשנויות שמיימיות למנורה. את אחת התשובות פיתח המקובל הקסטיליאני ר' יוסף ג'יקטיליה. ג'יקטיליה ראה במנורה סמל לשבעת כוכבי הלכת: "כי המנורה כולה זהר טהור ואמנם כי הנרות תמצאם מכוונים להאיר כמו ששבעה כוכבי לכת מכוונים להאיר והרי שבעה נרות מכוונים כנגד שבעה כוכבי לכת".

שבעת קני המנורה היו שבעת כוכבי הלכת לפי ג'יקטיליה, החומרים ממנה הייתה עשויה המנורה בבית המקדש – זהב, כסף ונחושת – היו רמז לשלושת העולמות – העליון, האמצעי והתחתון: "הרי לך מבואר סוד המנורה" (ספר גנת אגוז, ירושלים תשמ"ט, עמ' רסט).

שערי אורה, יוסף ג'יקטיליה, 1485-90, ספרד, הספרייה הלאומית של צרפת (Ms. Oratoire 71)

 

פרשנות אחרת, משפיעה ונפוצה מפרשנות הכוכבים היא המנורה כסמל לכוחות העליונים או לתכונות של האל, הן הספירות. כבר בראשית ימי הקבלה סיפק רבי אשר בן דוד, מקובל שחי במחצית הראשונה של המאה ה-13 בפרובנס, את הפתרון לבעיה. בנרות המנורה "רמוזות שבע קצוות" – הן שבע הספירות התחתונות.

שבעת הקנים של המנורה התפרשו כשבע הספירות התחתונות, המתחלקות לשתי שלשות. במרכזן עומדת ספירת תפארת, היא נר השמש, הקו האמצעי המחבר ביניהן. אם ג'יקטיליה התמקד בחומרים שמהן עשויה המנורה, המקובלים שפירשו את המנורה כסמל לספירות התמקדו בחומר המדליק את הנרות – בשמן. השמן והאור של המנורה סיפקו פתרון לשאלה הגדולה של הקבלה: איך מיישבים את קיומו של האל האחד עם עשר הספירות של המקובלים?

עסיס רימונים, שמואל גליקו, המאות ה-16 וה-17, ספריית המדינה של רוסיה (M.s guenzburg 170)

בעת העתיקה הייתה המנורה סימן וסמל לנוכחות האלהית – השכינה השורה על המקדש, ודרכו על ישראל כולה. התורה הקבלית מפרידה בין האל הנסתר – הוא האינסוף – ובין תכונותיו וכוחותיו הנגלים בעולם – הן עשר הספירות הנאצלות מן האינסוף. השמן הנשפך על שבעת הקנים והאור הדולק הם, כדברי אידל, "השפע הנובע מאין-סוף, שנקלט על ידי הקו האמצעי אשר מחלק אותם בין שש הספירות, או הקצוות."

צורת המנורה לפי תהלים סז, שנת שי"ח (1558), ספריית אוניברסיטת פרנקפורט שבגרמניה (Ms. Oct. 203)

 

 

לקריאה נוספת

משה אידל: המנורה בקבלה, בתוך: לאור המנורה: גלגולו של סמל, מוזיאון ישראל, 1998

ישראל ל' לוין, ‏תולדות המנורה ומשמעותה בעת העתיקהקתדרה 98, דצמבר 2000, עמ' 32-7