ה"דפוס" שלפני המצאת הדפוס

ספרים יוצאים לאור מבית הדפוס במאות עותקים זהים, ואילו כתבי יד שונים הם תמיד זה מזה, במעט או בהרבה, ואין בנמצא שני כתבי יד זהים. בלוג זה מתאר ניסיון ייחודי של סופר בשלהי ימי הביניים ליצור עותקים זהים של חיבור שבכתב יד ולקבוע להם עימוד אחיד

שמחה עמנואל
22.02.2021
'מרדכי הגדול'. כ"י ניו יורק, באדיבות ספריית בית המדרש ללימודי יהדות Rab. 673

אתגר גדול עמד לפני חכמים בימי הביניים, קודם להמצאת הדפוס: כיצד לתת מראה מקום מדויק לחיבורים שאותם ציטטו. כיום רגילים אנו לציין את שם החיבור, את מקום ושנת ההדפסה ואת העמוד. אך הפניות שכאלו אפשריות רק מאז המצאת הדפוס, מעת שקיימים בעולם מאות עותקים בעימוד זהה. ריבוי העותקים הזהים מאפשר לאדם המתגורר בירושלים להפנות את חברו שבניו יורק לעמוד פלוני בספר אלמוני, בידיעה שלא יקשה על חברו לעשות שימוש מושכל בהפנייה. אך כיצד עשו זאת בעולם של טרום הדפוס, כאשר כל כתב יד הועתק בעימוד שונה? היאך יכול היה המחבר 'להתכתב' עם קוראיו ולהפנות אותם לעמוד המתאים?

בדבריי אבקש להציג דוגמה יוצאת דופן, של מעתיק אחד בשלהי ימי הביניים, שייצר כמה עותקים של כתב יד, זהים לחלוטין בעימוד שלהם. מטרתו של מעתיק זה הייתה בוודאי לאפשר למלומדים הגרים בריחוק מקום זה מזה להפנות זה את זה ללא קושי לעמוד מסוים בכתב היד; וכפי שאברר להלן, הוא אכן השיג את מטרתו.
*
ר' מרדכי בן הלל מנירנברג כתב בשלהי המאה השלוש עשרה חיבור גדול על סדר התלמוד, והוא נקרא על שמו: 'ספר המרדכי'. ורסיה מיוחדת של ספר זה, ששונה מאוד מהחיבור המקורי, מצויה בידינו בשני כתבי יד: כ"י אוקספורד, בודלי Opp. 42 (נויבאואר 678) וכ"י ניו יורק, בית המדרש לרבנים Rab. 673, והיא נקראת 'מרדכי הגדול'. שני כתבי היד של החיבור נכתבו על ידי סופר אחד, מנחם שמו. כדרכם של סופרים רבים בימי הביניים, הוסיף מנחם עיטור מיוחד על המילה 'מנחם' כאשר זו הזדמנה בטקסט, ובכך הנציח את עצמו לדורות. את זמנו של כ"י אוקספורד קבע פרופ' מלאכי בית-אריה לשנות השמונים של המאה החמש עשרה לערך, וכ"י ניו יורק נעתק בוודאי באותן שנים לערך.

העיטור על המילה "מנחם" בכתב יד ניו יורק. באדיבות ספריית בית המדרש ללימודי יהדות

 

העיטור על המילה "מנחם" בכתב יד אוקספורד

בשני כתבי היד יש מספור כפול של עמודים: מספור מודרני בספרות ערביות, ומספור קדום, באותיות. המספור באותיות זהה לחלוטין בשני כתבי היד, ומה שנמצא בכ"י אוקספורד בעמ' רפט, למשל, יימצא גם בכ"י ניו יורק בעמ' רפט; וכן הלאה. במיספור העמודים בשני כתבי היד נפלו שיבושים לא מעטים; אך למרות זאת, הקפיד הסופר על מיספור זהה (ומשובש) של העמודים בשני כתבי היד.

נמצינו למדים כי לפנינו סופר אחד, מנחם שמו, שהעתיק בשלהי המאה החמש עשרה שני טפסים של חיבור, וחשוב היה לו מאוד שהעימוד של שני העותקים הללו יהיה זהה לגמרי. הסופר ידע בוודאי ששני העותקים ימצאו את דרכם לערים שונות. ולמרות זאת, או אולי דווקא בגלל זאת, הוא מצא חשיבות שהעימוד של שני הטפסים יהיה זהה לחלוטין. תופעה זו ידועה היטב מדפי התלמוד הבבלי, שהמדפיסים מקפידים מאז ראשית המאה השש עשרה להדפיסם במתכונת אחידה. אך כאן מדובר בחיבור שבכתב יד שהועתק בעימוד אחיד, וזו תופעה יוצאת דופן עד מאוד.

כתב יד ניו יורק
אותו עמוד בכתב יד אוקספורד

חכמים רבים בשלהי ימי הביניים ציטטו פסקאות קצרות וארוכות מתוך 'מרדכי הגדול'. שניים מהם ציטטו מחיבור זה על פי סימניו, על אף שב'מרדכי הגדול' כלל אין חלוקה לסימנים. האחד הוא ר' ישראל ברונא, שחי בשנים 1480-1400 לערך, ופעל בברין שבמורביה וברגנסבורג שבגרמניה, ובאחרית ימיו היה בפראג. ר' ישראל ברונא הפנה באחת מתשובותיו למרדכי הגדול 'סי' שלט בכתובות בפרק המדיר', והדברים מצויים בכ"י אוקספורד ובכ"י ניו יורק בעמ' שלט. כלומר, ר' ישראל ברונא ציטט את מרדכי הגדול לפי מספר העמוד, אך ציין את העמוד כ'סימן'. כך עשה גם ר' אייזיק שטיין, שחי בנירנברג, ברגנסבורג ובסביבתן, ונפטר בשנת 1495. ר' אייזיק שטיין הביא פעמים רבות את 'מרדכי הגדול', ועשר פעמים הוא ציין את הסימן בחיבור. ציונים אלו תואמים תמיד את מספר העמוד במרדכי הגדול שבכ"י אוקספורד ובכ"י ניו יורק. כך, למשל, הוא מפנה למרדכי הגדול 'בסי' קכ"ה', והדברים מצויים בכ"י אוקספורד ובכ"י ניו יורק בעמ' קכה. כלומר, שני החכמים שהזכרתי ציינו ל'מרדכי הגדול' על פי עמודיו בכ"י אוקספורד ובכ"י ניו יורק, ואף כינו את העמוד 'סימן'.

ציטוט של 'מרדכי הגדול' על פי מספרי העמודים של כתב היד המשיך גם אצל חכמים אשכנזים במאה השש עשרה, שהיגרו לצפון איטליה. ר' מאיר קצנלבוגן (מהר"ם מפדובה; נפטר בשנת 1565) החזיק בטופס של 'מרדכי הגדול', וידע לכתוב לחכם שפעל בעיר אחרת את מראה המקום המדויק בכתב היד בטופס שבעירו: 'בדף תקל"ה'. ואכן, דברים אלו מצויים בכ"י אוקספורד ובכ"י ניו יורק בעמ' תקלה.
*
המאמץ הגדול שנדרש מהסופר מנחם כדי לייצר עותקים זהים לחלוטין של 'מרדכי הגדול', ועוד יותר מזה – דרכם של חכמים לצטט מהחיבור על פי עמודיו – מלמדים על פן חדש בתולדות הפקת כתבי יד עבריים בשלהי ימי הביניים. מקובל לחשוב שעיצוב ספר בפורמט אחיד הוא חידוש של עידן הדפוס, ובספר העברי הוא ידוע בעיקר בתלמוד הבבלי, שנדפס מזה מאות שנים במתכונת אחידה כמעט לחלוטין. והנה עתה מתברר שכבר בשלהי המאה החמש עשרה, בשעה שספרים ראשונים רק החלו לצאת ממכבש הדפוס, אך עשרות שנים קודם שהתלמוד הבבלי התקבע בפורמט אחיד, כבר אז החלו סופרים עבריים לעצב חיבורים מסוימים בפורמט קבוע, תוך הקפדה יתירה על עימוד זהה של טפסים שונים של ספר אחד שבכתב יד. מלאכתם זו של המעתיקים ידועה הייתה גם לציבור המשתמשים בכתבי היד, ואלו הבינו שרצוי לציין לחיבור זה לפי מספר העמוד, משום שהוא זהה בכול הטפסים.
האם מדובר בתופעה חד פעמית, או שחיבורים אחרים הועתקו גם הם בכתבי יד בעימוד אחיד? לזאת עדיין אין בידי תשובה.

להרחבה: שמחה עמנואל, מגנזי אירופה, ב, ירושלים תשע"ט, עמ' 319-285.

תגיות

תגובות על כתבה זו

טוען כתבות נוספות loading_anomation